POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13. informuję, że :

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II”, ul. 11-go Listopada 8; 05-820 Piastów

Inspektor ochrony danych: W sprawach Państwa danych osobowych mają Państwo również prawo do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych drogą pocztową na ww. adres Administratora lub na adres mailowy: iodo.swietlica@wp.pl.

Celem przetwarzania danych jest:

  1. realizacja zadań statutowych Świetlicy – celów wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji placówki.
  2. promowanie działań związanych z realizacją celów wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (wykorzystanie wizerunku podopiecznego za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).

Podstawa prawna przetwarzania:

dla celu pierwszego: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998)

dla celu drugiego: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do:

dla celu pierwszego: zakończenia trwania uczęszczania dziecka do Świetlicy a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie                        na podstawie przepisów prawa.

dla celu drugiego: do momentu wycofania zgody.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

dla celu pierwszego: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa, umowy powierzenia lub za zgodą osoby, której dotyczą.

dla celu drugiego: podmiotom zajmującym się promowaniem Świetlicy oraz na stronę internetową Świetlicy lub strony internetowe innych podmiotów, z którymi placówka związana jest współpracą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani,                                  iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dla celu pierwszego jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z naszych usług. Przetwarzanie danych w drugim celu jest dobrowolne i brak zgody powodować będzie niemożnością upowszechniania zdjęć oraz materiałów filmowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Świetlica Środowiskowo – Integracyjna © 2023

Scroll to Top